AirAsia X plans to realign routes from Australia to N Asia, India