KLIA Ekspres, KLIA Transit now allows bicycles, scooters