AirAsia officially uses LCCT-KL, ‘known to some as KLIA2’