KLIA & klia2 to be rebranded as KLIA Terminal 1 & KLIA Terminal 2