KLIA and klia2 to be rebranded to KLIA Terminal 1 & 2