It’s Official: KLIA & klia2 Now Renamed To KLIA Terminal 1 & Terminal 2