It’s official: KLIA & klia2 now renamed to KLIA Terminal 1 & KLIA Terminal 2