Border reopening: KLIA, klia2 all set to receive visitors