KLIA, klia2 ready to enforce ban order on North Koreans