KLIA, klia2 to be renamed KLIA Terminal 1, KLIA Terminal 2