KLIA, klia2 to be renamed as KLIA Terminal 1, KLIA Terminal 2