KLIA, klia2 to be rebranded as KLIA Terminal 1 and 2 to improve both airports’ marketability