KLIA and klia2 to be rebranded to KLIA Terminals 1 and 2