Making an exception, Etiqa to pay KLIA, klia2 flight delay claims