Egyptian couple receives surprise from KLIA Ekspres